30/10/2008 Θέμα : «Προδιαγραφές και πλαίσιο εφαρμογής των αυτολόγων μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών».

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Προδιαγραφές και πλαίσιο εφαρμογής των αυτολόγων μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών».

Η λεγόμενη αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών δηλ. η υποστήριξη της αιμοποιητικής λειτουργίας με έγχυση αυτολόγων αιμοποιητικών κυττάρων μετά χημειοθεραπεία υψηλών δόσεων, αποτελεί πλέον καθιερωμένη θεραπευτική τεχνική που αποβλέπει στην υποβοήθηση της αποκατάστασης της ενδογενούς αιμοποιήσεως ασθενών οι οποίοι έχουν θεραπευτικώς εκτεθεί σε μεγάλες δόσεις χημειοθεραπευτικών φαρμάκων προς αντιμετώπιση αιματολογικών ή άλλων νόσων.
Οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις διενεργούνται πλέον σε αρκετά Κέντρα της χώρας δημόσια ή ιδιωτικά και επιθυμία του Υπουργείου πρέπει να είναι η διάδοση της τεχνικής προς κατάλληλη αντιμετώπιση αντιστοίχων νόσων με βάση τις ισχύουσες ενδείξεις και η ανάπτυξη τόσο των σχετικών υποδομών όσο και του κατάλληλα εκπαιδευμένου δυναμικού.
Σε αντίθεση με την ετερόλογη («αλλογενή»), η αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών δεν υπόκειται στους περιορισμούς ή την διαδικασία ελέγχου της περί μεταμοσχεύσεων νομοθεσίας. Απλώς, όπως κάθε ιατρική πράξη, υπόκειται στις γενικές αρχές ιατρικής δεοντολογίας και καλής ιατρικής πρακτικής. Τούτο σημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν υφίστανται στην χώρα προδιαγραφές γύρω από την εφαρμογή της μεθόδου, ούτε περί την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε και περί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εκτελούντων αυτήν ιατρών.
Παραλλήλως, η έλλειψη οποιουδήποτε ελέγχου και καταγραφής ή αρχειοθετήσεως, σημαίνει πλήρη απουσία στοιχείων και δεδομένων επί των αποτελεσμάτων της μεθόδου από τα διάφορα Κέντρα ανά την χώρα, τις ενδείξεις, τους περιορισμούς εφαρμογής, το κόστος των πράξεων κλπ.
Όλα τα ανωτέρω πέραν από δυνητικώς επιζήμια, είναι και αντίθετα προς την διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική.
Ειδικότερα, σημειώνεται ότι σε αντίθεση με την Ελλάδα, ο παν-ευρωπαϊκός μη-κυβερνητικός οργανισμός που εποπτεύει και συντονίζει τη συνεργασία, τον ποιοτικό έλεγχο και το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο των μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων στην Ευρώπη (ΕΒΜΤ), καλύπτει τόσο τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις όσον και τις αυτόλογες.
Εις την χώρα μας ο ΕΟΜ από τις καταστατικές διατάξεις του Νομοθέτη καλύπτει από πλευράς κρατικής εποπτείας το σύνολο των μεταμοσχεύσεων ιστών και οργάνων. Σε αυτές όμως κατά την έννοια του νομοθέτη δεν ανήκει μέχρι σήμερα η αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού.
Η ανάγκη όμως να υπάρξει και στο είδος αυτό ιατρικής πράξεως κρατική εποπτεία προδιαγραφών και ποιοτικού ελέγχου, επιβάλλει ειδική σχετική ρύθμιση. Τούτο, πέραν των λόγων ασφαλείας και προστασίας της δημοσίας υγείας επιβάλλουν και λόγοι σχετιζόμενοι με το κόστος της όλης διαδικασίας το οποίο καταλογίζεται σε άτομα και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Για τον λόγο αυτό, και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας, συσκέψεων και εισηγήσεων, ο ΕΟΜ έχει υποβάλλει ήδη από 14 Ιανουαρίου 2008 (αρ. πρωτ οικ. 53) συγκεκριμένη ειδική προς το Υπουργείο Υγείας με την οποία ζητά την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων που ισχύουν για το θέμα των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Μονάδων Μεταμόσχευσης (Αυτόλογης και Αλλογενούς) Μυελού.
Aλλά και η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, με πρόσφατο διάβημά της (αρ πρωτ 1387/8-10-2008) ζητά επίσημα την θέσπιση προδιαγραφών καλής πρακτικής για αυτή την λεπτή και υψηλής τεχνογνωσίας τεχνική. Τούτο αποτελεί κοινή πείρα και καθημερινή πρακτική σε όλες τις χώρες με αξιόπιστο έλεγχο στο σύστημα υγείας.
Κατόπιν αυτού, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε την Βουλή για τις απόψεις του Υπουργείου σας σχετικά με τα εν προκειμένω νομοθετικά ή άλλα μέτρα που έχετε λάβει ή πρόκειται να λάβετε.

Aθήνα, 30/10/08
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας