28/05/2008 Θέμα : «Διευθυνταί Πανεπιστημιακών Κλινικών».

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα : «Διευθυνταί Πανεπιστημιακών Κλινικών».

Η εκλογή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Εργαστηρίου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας των ΑΕΙ και ειδικά των Ιατρικών Σχολών. Δεδομένου δε ότι οι πανεπιστημιακές κλινικές και ιατρικά εργαστήρια είναι κατά το πλείστον οργανικό μέρος νοσοκομειακών σχηματισμών και επομένως συνδέονται με σημαντικές παραμέτρους της λειτουργίας των υπηρεσιών δημοσίας υγείας, η εκλογή διευθυντού είναι επιπρόσθετη απαραίτητη υποχρέωση του πανεπιστημίου έναντι της διασφαλίσεως της ευρυθμίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο νομοθέτης έχει θεσπίσει σειρά διατάξεων με τις οποίες ορίζονται τα σχετικά με την διαδικασία και τα κριτήρια εκλογής Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου. Ειδικότερα με τις διατάξεις του Ν. 1268/82 (άρθρο 7) και το εκτελεστικό ΠΔ 46/89 όπως σήμερα ισχύει μετά την μεταγενέστερα νομοθετική τροποποίηση (άρθρο 28 του N. 2083/92), ορίζεται επακριβώς τόσο η χρονική φάση κατά την οποία πρέπει να υλοποιηθεί η εκλογή μιας υπό κένωση θέσης διευθυντή (τρείς μήνες πριν την προβλεπόμενη κένωση της θέσης), όσο και τα κριτήρια επιλογής του μέλους ΔΕΠ που θα επιλεγεί ως διευθυντής. Εκτός των άλλων δε θεσπίζεται επιστημονική και συγγραφική ειδίκευση αντίστοιχη με το αντικείμενο του εργαστηρίου ή της κλινικής (άρθρο 1 του ΠΔ 46/89, στοιχείο ιι).

Ενώ δε είναι σαφείς και ανεπίδεκτες αμφισβήτησης οι παραπάνω ρητές διατάξεις του νόμου, η πλήρης εν προκειμένω έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου επί των ΑΕΙ υπό του αρμοδίου εποπτεύοντος Υπουργείου, επέτρεψε να ανακύπτουν τα παρακάτω αντίθετα προς το γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτου στοιχεία:

  1. Καθυστέρηση ενάρξεως κινήσεως της όλης διαδικασίας εκλογής Διευθυντού, με αποτέλεσμα την πρακτική αδυναμία ολοκληρώσεως αυτής εντός των προθεσμιών του νόμου λόγω και των θερινών διακοπών των ΑΕΙ και αναστολής κατά την διάρκεια αυτών των αρμοδίων συλλογικών οργάνων. Σημειώνεται ότι οι τασσόμενες από τον νομοθέτη προθεσμίες και τα οριζόμενα στάδια εκλογής, υπερβαίνουν τον ένα μήνα.
  2. Μη τήρησις του επιβεβλημένου ελέγχου συνάφειας της επιστημονικής ειδίκευσης της κλινικής και του υποψήφιου διευθυντή της. Δεδομένου δε ότι ως ανωτέρω αναφέρεται οι κλινικές παρέχουν και υπηρεσίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, τούτο ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόβλεπτες περιπλοκές τόσο δεοντολογίας όσο και νομικών ευθυνών.
  3. Όλα τα ανωτέρω θα ηδύναντο να προληφθούν εάν υπήρχαν ρητές και σαφείς οδηγίες από πλευράς υπουργείου σε όλα τα ΑΕΙ.
  4. Πολύ δε περισσότερον διότι προς εγκατάσταση διευθυντού κλινικής δεν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του ΥΠΕΠΘ και επομένως απουσιάζει κάθε έλεγχος νομιμότητος από πλευράς πολιτείας.

Επειδή θέματα τόσον λεπτά δεν αποτελούν «εσωτερική υπόθεση» του πανεπιστημίου ούτε δύνανται να επαφίενται «εις τον πατριωτισμόν των ελλήνων», αλλά αντίθετα απαιτούν στενή παρακολούθηση και εποπτεία, ΕΡΩΤΑΣΘΕ και ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να ενημερώσετε το Σώμα:

A. Tί ενέργειες έχετε κάνει και τι μέτρα έχετε λάβει προς ενημέρωση-παρακολούθηση και εποπτεία επί της διαδικασίας εκλογής διευθυντών κλινικής των πανεπιστημίων.

B. Τι πληροφορίες έχει στην διάθεσή της η υπηρεσία σας για την τήρηση των προθεσμιών εκλογής.

Γ. Τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται και υπό ποίου η συνάφεια του αντικειμένου της κλινικής με το γνωστικό αντικείμενο του διευθυντή της. Δεδομένου ότι η συνάφεια αυτή ελέγχεται εύκολα βάσει του διατάγματος διορισμού του μέλους του ΔΕΠ, το οποίο αναγράφει το γνωστικό του αντικείμενο, ερωτάσθε εάν στα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το ΦΕΚ διορισμού σε θέση μέλους ΔΕΠ του υποψήφιου Διευθυντή πράγμα που επιτρέπει απλούστατο έλεγχο.

Και παρακαλείσθε να καταθέσετε στην Βουλή:

Τα πρακτικά βάσει των οποίων τα αρμόδια όργανα της ιατρικής σχολής Αθηνών απεφάσισαν να κινηθεί η διαδικασία εκλογής διευθυντή κλινικής των κλινικών εκείνων που λόγω αποχωρήσεως του διευθυντή τους κενώνονται την 1.9.2008, περιλαμβανομένης και της σχετικής αλληλογραφίας με τη Πρυτανεία του Πανεπιστημίου.

Aθήνα, 28/05/08
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας