28/05/2008 Θέμα : «Εγκατάσταση της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Α. ΑΤΤΙΚΟ»

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα : «Εγκατάσταση της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Α. ΑΤΤΙΚΟ»

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ4α/13943 της 23.3.05 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 411 της 31.3.05, εγκαθίσταται στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ η Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και ορίζονται τα της λειτουργίας της εις τα πλαίσια του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου. Από τότε, καίτοι έχει μεσολαβήσει τόσο υπερβολικά μακρύ χρονικό διάστημα, και το Πανεπιστήμιο έχει εκλέξει και διορίσει Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής, εις ουδεμία σχετική ενέργεια προς εκτέλεση της παραπάνω απόφασης έχει προβεί η υπηρεσία σας και το Νοσοκομείο εξακολουθεί να στερείται των υπηρεσιών αγγειοχειρουργικής κλινικής που ουδόλως έχει εγκατασταθεί ή λειτουργήσει.

Τούτο συνεπάγεται πέραν των επιπτώσεων επί της ιατρικής εκπαιδεύσεως και του όλου εκπαιδευτικού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, την αποστέρηση ενός σημαντικού μέρους του Λεκανοπεδίου Αττικής των υπηρεσιών οργανωμένης αγγειοχειρουργικής κλινικής.

Σημειώνεται ότι ολόκληρη η Πελοπόννησος στερείται μιας τέτοιας ειδικής κλινικής και το Αττικό αποτελεί το εγγύτερο νοσοκομείο πρόσβασης μέσω των κυρίων οδών προσβάσεως από επαρχία (ΝΔ Ελλάδα) στο Κέντρο.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε:

  1. Για τους λόγους της καθυστερήσεως εγκαταστάσεως της Κλινικής.
  2. Για τα μέτρα που έχετε λάβει προς εφαρμογή της αποφάσεως εγκαταστάσεως.

και να καταθέσετε στο Σώμα:

Τα τυχόν έγγραφα της Διοικήσεως του Νοσοκομείου ή κατωτέρων οργάνων αυτού από τα οποία προκύπτει άρνηση ή ολιγωρία υπηρεσιακών παραγόντων προς υλοποίηση της απόφασης εγκατάστασης.

Aθήνα, 28/05/08
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας