ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ ΙΚΑ και Ιδιωτικών Κλινικών για κλίνες ΜΕΘ.

Αθήνα, 11.8.2005
Αρ. Πρωτ. Υ4ε/85816

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ ΙΚΑ και Ιδιωτικών Κλινικών για κλίνες ΜΕΘ.

Οι Υπουργοί
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2071/92 (ΦΕΚ 123/Α/92)
 2. Την υπ’ αρίθμ. Α3α/Υ4α/Φ15/1130/93 παρ.2 (ΦΕΚ 49/Β/5/2/93) ΚΥΑ.
 3. Την υπ’ αρίθμ. Υ4/οικ.1320/98 (ΦΕΚ 99/Β/98) Κοινή Υπουργική απόφαση περί ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων.
 4. Το υπ’ αρίθμ. Πρωτ.οικ.1408/6-7-2005 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 5. Τις πρόσφατες αιτήσεις των ενδιαφερομένων Ιδιωτικών Κλινικών.
 6. Το υπ’ αρίθμ.πρωτ.Φ80000/οικ.19238/1385/28-7-2005 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Εργασίας.
 7. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2424/10-8-2005 έγγραφο του Διοικητού του ΙΚΑ.
 8. Την υπ’ αρίθμ. 27304/2004 (ΦΕΚ 517/Β/2004) κοινή απόφαση «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
 9. Την υπ’ αρίθμ. 80015/2004 (ΦΕΚ 598/Β/2004 κοινή απόφαση «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε με τις 800226/04 (ΦΕΚ 883/Β/04) και 80045/04 (ΦΕΚ 1293/Β/04) ΚΥΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ του ΙΚΑ και των Ιδιωτικών Κλινικών, όπως αναγράφονται αναλυτικά πιο κάτω, για την παραχώρηση κλινών ΜΕΘ για τη νοσηλεία ασθενών ασφαλισμένων στο ως άνω Ταμείο, με νοσήλιο που ορίζεται και εφαρμόζεται στα Κρατικά Νοσοκομεία ήτοι το ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο, όπως καθορίζεται με την α.α. 3 σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση:
  Α. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ έξι (6). Τέσσερις (4) κλίνες που παραχωρούνται με α.α 5 σχετικό αίτημα και δύο (2) από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  Β. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ τρεις (3). Δύο (2) που παραχωρούνται με α.α 5 σχετικό αίτημα και μία (1) από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  Γ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
  Μία (1) κλίνη ΜΕΘ από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  Δ. ΙΑΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ τέσσερις (4). Τρεις (3) που παραχωρούνται με α.α 5 σχετικό και μία (1) από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  Ε. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ οκτώ (8). Επτά (7) που παραχωρούνται με το α.α. 5 σχετικό αίτημα και μία (1) από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  ΣΤ. EUROMEDICA Α.Ε. ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΘΗΝΑΙΟΝ».
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ τέσσερις (4). Τρεις (3) που παραχωρούνται με α.α 5 σχετικό και μία (1) από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  Ζ. ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ.
  Σύνολο κλινών δύο (2) που προϋπήρχε σύμβαση.
  Η. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ τρεις (3). Δύο (2) που παραχωρούνται με α.α 5 σχετικό και μία (1) από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ δύο (2). Μία (1) που παραχωρείται με α.α 5 σχετικό και μία (1) από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  Ι. «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Α.Ε.
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ δύο (2). Μία (1) που παραχωρείται με α.α 5 σχετικό και μία (1) από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  Ια. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ δύο (2). Μία (1) που παραχωρείται με α.α 5 σχετικό και μία (1) από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  Ιβ. ΙΑΣΩ GENERAL
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ δύο (2). που παραχωρείται με α.α 5 αίτημα.
  Ιγ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ τρεις (3). Δύο (2) που παραχωρούνται με α.α 5 σχετικό και μία (1) από προϋπάρχουσα σύμβαση.
  Ιδ. ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ.
  Σύνολο κλινών ΜΕΘ μία (1).

 2. Το σύνολο των κλινών ΜΕΘ που εγκρίνουμε την παρούσα απόφαση για σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΙΚΑ και των Ιδιωτικών Κλινικών ανέρχονται σε σαράντα τρεις (43).
 3. Οι συμβάσεις να υπογραφούν το ταχύτερο δυνατόν και θα ισχύουν για δύο (2) χρόνια, θα έχουν αναδρομική ισχύ και ειδικότερα από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης για την κάλυψη από το ΙΚΑ της δαπάνης νοσηλείας ασθενών ασφαλισμένων του κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση νοσηλείας στις ανωτέρω ΜΕΘ των προαναφερομένων Ιδιωτικών Κλινικών ορίζουμε ό,τι η αποτύπωση και διαχείριση των κλινών αυτών θα γίνεται από το ΕΚΑΒ. Η δε διακομιδή των ασθενών του ΙΚΑ για ΜΕΘ από Νοσοκομείο ΕΣΥ στις Ιδιωτικές Κλινικές αλλά και από Ιδιωτικές Κλινικές σε Ιδιωτικές Κλινικές θα γίνεται επίσης από το ΕΚΑΒ. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού η διακομιδή μπορεί να γίνει, από το ΕΚΑΒ στις Ιδιωτικές Κλινικές μέσω του εφημερεύοντος νοσοκομείου.
 5. Μετά την αποθεραπεία από τις ΜΕΘ οι ασθενείς θα επιστρέφουν, μερίμνει του ΕΚΑΒ, στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή στα Θεραπευτήρια όπου το πρώτον εισήχθησαν ή νοσηλεύτηκαν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ